دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک 

انسان، زندگی و چالش ها
خانم میترا بابک، روانشناس
قصه های آفتاب ، داس ها و گلهای یاس
 سعید عطارزاده از دفتر حقوقی پارس، وکیل فعال در سوئد و ایران
نگاهی به قانون
مهرداد
در دنیای ورزش با مهرداد
 نسرین مجدآبادی
ستاره باران
عبدالله اسدی
 آری، خانه ای دیگر باید جست
نگاهی بر هفته ای که گذشت
میهمان هفته
آنچه میخواهد دل تنگت بگو
با شرکت شنوندگان