نگاهی به قانون 

با سعید عطارزاده از دفتر حقوقی پارس روزهای دوشنبه ساعت 19.15


در دنیای ورزش با مهرداد

 روزهای دوشنبه ساعت 20.30


نگاهی بر هفته ای که گذشت
 با شرکت میهمان هفته، نگاهی بر موضوع روز، روزهای سه شنبه ساعت 18.30
قصه های آفتاب، داس ها و گلهای یاس
 با میترا بابک، روزهای سه شنبه ساعت 19.00

 انسان، زندگی و چالش ها
 با دکتر مسعود افتخاری روزهای چهارشنبه ساعت 19.15

آری، خانه ای دیگر باید جست
 برنامه ای در باره ی شرائط پناهجویان در سوئد با عبالله اسدی روزهای پنجشنبه ساعت 19.15
ستاره باران
با نسرین مجدآبادی روزهای پنجشنبه ساعت 20.00

واژگان زبان پارسی
با برومند روزهای جمعه ساعت 18.30
آنچه میخواهد دل تنگت بگو
برنامه ای با شرکت شنوندگان،  روزهای جمعه ساعت 19.30

میهمانان رادیو امید ایران

دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک 

انسان، زندگی و چالش ها
خانم میترا بابک، روانشناس
قصه های آفتاب ، داس ها و گلهای یاس
 سعید عطارزاده از دفتر حقوقی پارس، وکیل فعال در سوئد و ایران
نگاهی به قانون
مهرداد
در دنیای ورزش با مهرداد
 نسرین مجدآبادی
ستاره باران
عبدالله اسدی
 آری، خانه ای دیگر باید جست
نگاهی بر هفته ای که گذشت
میهمان هفته
آنچه میخواهد دل تنگت بگو
با شرکت شنوندگان